DEN PROGRESSIONSBASEREDE STYRINGSMODEL

STYRKET DECENTRALT LEDELSESRUM I HJEMMEPLEJEN

Den progressionsbaserede styringsmodel er designet med afsæt i, at det decentrale ledelsesrum skal styrkes for at skabe mere værdi for borgerne (borger- og helhedsfokus).


I modellen afspejler progressionen en del af den effekt, der skal leveres af de (selvstyrende) teams der leverer SEL og SUL ydelser til borgeren. Den primære effekt som styringsmodellen belønner, er den øgede selvhjulpenhed (progression) for den enkelte borger. Sekundære målsætninger er at understøtte den øgede selvbestemmelse for borgerne, en større kontinuitet i de medarbejdere, der kommer hos borgeren og den øgede trivsel for medarbejderne i det daglige arbejde. Progressionsmodellen belønner ikke direkte de tre typer af effekter, men er med til at understøtte at de kan nås.


Modellen kan understøtte en Buurtzorg inpireret tankegang og organisering af plejen.


Den er dog lige så anvendelig, når man ønsker at styrke fokus på effekt i den daglige pleje, under andre organisationsformer

ØKONOMISTYRING SOM LEDELSESREDSKAB

Økonomistyring skal som et ledelsesredskab fremme, at man som organisation opnår de målsætninger der er besluttet. Tildelingsmodellen skal dels sikre, at der er tilstrækkelig med midler til løsningen af opgaven og samtidig understøtte at løsninger sker omkostningseffektivt.

TYPER AF TAKSTER I MODELLEN

I modellen opereres med tre typer af indsatser, der afspejles i de takster, der tildeles borgeren. En forløbsbaseret udviklingstakst, en forløbsbaseret stabiliseringstakst og en individuel takst.

ØKONOMISKE OG FAGLIGE INCITAMENTER

Tildelingsmodellen giver teamet et stort incitament til at investere i at gøre borgeren mere selvhjulpen fra starten, da teamet ikke får flere penge, hvis borgerens tilstand forværres i forløbsperioden. Hvis borgerens tilstand forbedres, så fjernes taksten heller ikke. Der er i modellen et stort incitament for sygeplejen til at afslutte sygeplejeindsatser og til at gøre borgerne så selvhjulpne, at de kan anvende sygeplejeklinikkerne.

YDELSESSTRUKTUR DER UNDERSTØTTER DECENTRALT BESLUTNINGSANSVAR

En forudsætning for at lykkes med en progressionsbaseret styringsmodel er, at der lægges et øget beslutningsansvar ud til teamet om at nå borgerens mål. Det sker gennem den øgede indflydelse på, hvilke ydelser borgeren skal modtage og hvor meget hjælp, der er behov for.

FORUDSÆTNINGER FOR DEN PROGRESSIONSBASEREDE STYRINGSMODEL


1.


Korrekt udregning af taksterne og fastlæggelse af budgetterne, der giver de rigtige incitamenter

2.


En implementering og en efterfølgende organisering der understøtter, at modellen kan få lov til at virke i praksis


3.


Et styringscockpit, der dels gør det muligt at udfylde det decentale beslutningsrum, dels gør det muligt at følge op på om der opnås progression og effekt.


Den progressionsbaserede styringsmodel

Den progressionsbaserede styringsmodel er implementeret i flere faste selvstyrende teams (borgerteams) i Syddjurs Kommune som led i projekt ”Mere værdig pleje”. Hvert borgerteam leverer hjemmepleje og hjemmesygeplejeydelser til en gruppe af borgere.


Modellen fastlægger hvert borgerteams indtægtsgrundlag. Borgerteamet har inden for indtægtsgrundlaget selv medansvaret for at styre deres udgifter til bl.a. løn og vikarer. Borgerteamet er således selv ansvarlig for, at indtægter og udgifter løbende balanceres. Med afsæt i den progressionsbaserede styringsmodel har borgerteamet fået overdraget ansvaret for løbende at justere i borgerens ydelser, herunder den tid, der anvendes i dagligdagen. Det kan ske, uden at der skal ske godkendelse af visitationen. Dermed har borgerteamet en udbredt grad af selvstyring ift. den pleje, der gives til borgerne, og er samtidig ansvarlig for, at borgeren når de mål, der er fastlagt for borgeren.


Vi håber, at beskrivelsen kan tjene som inspiration til udviklingen af en ny styringsmodel hos jer.


Vi bidrager meget gerne til yderligere inspiration gennem workshops for jeres styregruppe eller projektgruppe samt rådgivning om, hvordan I kan tilpasse en styringsmodel til jeres mål.


Hent dokumentet om progressionabaseret styring i plejen, der beskriver modellen er afprøves i Syddjurs Kommune.


Og hent dokumentet - Styringsmodeller, der understøtter nytækning af plejen. Dokumentet er en inspiration til, hvordan forskellige styringsmodeller påvirker jeres resultater og organisering.